Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 83 / 30.04.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 83

ОТНОСНО: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.34, ал.2 от ПМС 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2020 г., както следва:

„№ 3. Елка Иванова Цонева - Главен специалист „Еколог“ - от гр. Велико Търново до гр. Лясковец“.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/