Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 86 / 30.04.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 86

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец през 2020 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, във връзка с предложение изх.№ 0402-08-00-0896#1/23.04.2020 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ - Горна Оряховица.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец през 2020 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/