Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 89 / 30.04.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 89

ОТНОСНО: Ежегодната актуализация на наемната цена на сключените договори за наем с инфлационния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. През 2020 г. да не се извършва актуализация на наемните цени на договорите за наем, сключени между Община Лясковец и физически или юридически лица, с инфлационния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме всички необходими действия, свързани с изпълнението на т. 1 от настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/