Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 91 / 30.04.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 91

ОТНОСНО: Молба за освобождаване от наем на помещенията, ползвани от „СМТЛ - ТАБАКОВ ДЕНТ“ ЕООД в сградата на Медицински център I – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 6 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общинският съвет освобождава от заплащане на наем за помещенията, ползвани от „СМТЛ - ТАБАКОВ ДЕНТ“ ЕООД в сградата на Медицински център I гр. Лясковец за периода от 01.05.2020 г. до приключване на извънредното положение в Република България.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/