Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 93 / 30.04.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 93

ОТНОСНО: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2020 година и ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9 и чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинска собственост (ЗОС), чл.36, ал.1, т.6 и чл.53, ал.1, т.2, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, чл.36 от Закона за собствеността и във връзка с Решение № 43/30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец и Заявление с вх. № М-2983/15.11.2019 г., както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2020 година – Раздел Б. Разпореждане с имоти – общинска собственост, т. І. Продажба на имоти – общинска собственост, с имот – частна общинска собственост, представляващ 29/600 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII-588 – за автокъща, в кв. № 120 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, целият с площ 600 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1243/17.01.2020 г.

II. Взема решение да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и „БОССА - АУТО“ ЕООД с ЕИК 104670821, от друга страна, чрез продажбата на 29/600 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII-588 – за автокъща, в кв. № 120 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, целият с площ 600 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1243/17.01.2020 г.

1. Да се сключи договор за продажба на 29/600 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII-588 – за автокъща, в кв. № 120 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, целият с площ 600 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1243/17.01.2020 г. между Община Лясковец в качеството й на продавач и „БОССА-АУТО“ ЕООД с ЕИК 104670821, в качеството му на купувач, при пазарна цена в размер на 681,50 лв. (шестстотин осемдесет и един лева и петдесет стотинки) без вкл. ДДС или 817,80 (осемстотин и седемнадесет лева и осемдесет стотинки) с вкл. ДДС. Сделката се облага с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност.

2. Пазарната цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 445600
БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец

3. Местен данък в размер на 19.08 лв. (деветнадесет лева и осем стотинки) представляващ 2,8% върху пазарната цена без вкл. ДДС, да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 442500
БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец.

4. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 144,00 лв. (сто четиридесет и четири лева) с вкл. ДДС да се заплатят в касата на Общината – стая № 19.

5. Такса „Административна услуга” в размер на 16,00 лв. да се заплати в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 2 - т. 5 не се приемат.

6. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за продажба на 29/600 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII-588 – за автокъща, в кв. № 120 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, целият с площ 600 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1243/17.01.2020 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/