Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 94 / 30.04.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 94

ОТНОСНО: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) и продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.56, ал.1 и ал.7 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2020 г. в Раздел Б. Разпореждане с имоти – общинска собственост, т. І. Продажба на имоти – общинска собственост, със следния имот – частна общинска собственост, както следва:

„Урегулиран поземлен имот (УПИ) II - за комплексно обществено обслужване, за който са отредени имоти с кадастрален № 693 и кадастрален № 923, в кв. 64 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Козаревец, с площ 842 кв.м, находящ се в с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 46, описани в Акт за частна общинска собственост № 1244/05.03.2020 г.”

II. Общински съвет - Лясковец дава съгласие да се извърши продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща: Урегулиран поземлен имот (УПИ) II - за комплексно обществено обслужване, за който са отредени имоти с кадастрален № 693 и кадастрален № 923, в кв. 64 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Козаревец, с площ 842 кв.м, находящ се в с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 46, описан в Акт за частна общинска собственост № 1244/05.03.2020 г. на „Адвансд Технолоджи Солюшънс“ ООД с ЕИК 204362148, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов“ № 63, представлявано от управителя Георги Банков Банков - собственик на законно построените върху земята двуетажна административна сграда, гараж и сграда, при пазарна цена в размер на 8 546,00 лв. без ДДС (осем хиляди петстотин четиридесет и шест лева) или 10 255,20 лв. (десет хиляди двеста петдесет и пет лева и двадесет стотинки) с вкл. данък върху добавената стойност (ДДС).

1. Пазарната цена за закупуване на имота в размер на 10 255,20 лв. (десет хиляди двеста петдесет и пет лева и двадесет стотинки стотинки) с вкл. ДДС да се заплати от купувача „Адвансд Технолоджи Солюшънс“ ООД с ЕИК 204362148 по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец
IBAN: BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 445600

2. Купувачът „Адвансд Технолоджи Солюшънс“ ООД с ЕИК 204362148 да заплати сумата от 239,29 лв. (двеста тридесет и девет лева и двадесет и девет стотинки), представляваща местен данък в размер на 2,8% върху пазарната цена без ДДС, по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN: BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 442500

3. Купувачът „Адвансд Технолоджи Солюшънс“ ООД с ЕИК 204362148 да заплати сумата от 180,00 лв. (сто и осемдесет лева) с вкл. ДДС, представляваща разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарна оценка на обекта, в касата на Общината - стая № 19.

4. Купувачът „Адвансд Технолоджи Солюшънс“ ООД с ЕИК 204362148 да заплати сумата от 40,00 лв. (четиридесет лева), представляваща такса „Административна услуга”, в Информационния център в Община Лясковец.

5. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец в седемдневен срок от влизане в сила на настоящото решение, да издаде заповед и да сключи договор за продажба на имота с купувача „Адвансд Технолоджи Солюшънс“ ООД с ЕИК 204362148.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/