Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 96 / 14.05.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 14.05.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 96

ОТНОСНО: Провеждането на тържествени, културни и спортни мероприятия по повод празника на град Лясковец – 29 юни, включени в Културния календар на Община Лясковец и в Календарната план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за времето до отмяна на забраната за масови мероприятия.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с предприетите мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето след прекратяване на извънредното положение и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, и във връзка със Заповед № РД-1-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, издадена на основание Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка по предложение на Главния държавен здравен инспектор.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменят се всички тържествени, културни и спортни мероприятия по повод Празника на град Лясковец – 29 юни, включени в Културния календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2020 г. и в Календарната план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец в Община Лясковец за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.

2. Преустановява се провеждането на културни и спортни мероприятия, включени в Културния календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2020 г. и в Календарната план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец в Община Лясковец за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г., за времето до отмяна на забраната за масови мероприятия.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/