Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 97 / 28.05.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 97

ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения доклад за дейността на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр. Лясковец, отчетите за приходите и разходите и баланса за 2019 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/