Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 98 / 28.05.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 98

ОТНОСНО: Провеждане на отложено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.198е, ал.5 от Закона за водите (ЗВ) и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на асоциацията на 09.06.2020 г. (или 11.06.2020 г. при липса на кворум), да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за съгласуване на Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2020 г., която да гарантира поетапното изпълнение на задължителното ниво на инвестициите по сключения договор с Асоциацията по ВиК - Велико Търново. Същата е част от Бизнес плана на оператора – „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и чл. 6.2, (б) от Договора между Асоциацията и ВиК оператора, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, съгласува Подробна инвестиционна програма на оператора - „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2020 г.“

2. По т. 2 от дневния ред – Разглеждане писмо на Министъра на околната среда и водите, относно предприемането на действия за осигуряване на непрекъснатостта на ВиК услугите и други възникнали въпроси, да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и в интерес на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от ЗВ и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в случай на невъзможност на кмета на общината да участва в извънредното заседание на Общото събрание на 09.06.2020 г. (или 11.06.2020 г. при липса на кворум), определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”, инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец, в случай на невъзможност кметът на общината да присъства на заседанието на 09.06.2020 г. (или 11.06.2020 г. при липса на кворум) на заседанието на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за съгласуване на Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2020 г., която да гарантира поетапното изпълнение на задължителното ниво на инвестициите по сключения договор с Асоциацията по ВиК - Велико Търново. Същата е част от Бизнес плана на оператора – „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и чл. 6.2, (б) от Договора между Асоциацията и ВиК оператора, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, съгласува Подробна инвестиционна програма на оператора - „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2020 г.“

2. По т. 2 от дневния ред – Разглеждане писмо на Министъра на околната среда и водите, относно предприемането на действия за осигуряване на непрекъснатостта на ВиК услугите и други възникнали въпроси, да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и в интерес на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/