Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 100 / 28.05.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 100

ОТНОСНО: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.34, ал.2 от ПМС 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2020 г., както следва:

„№ 4. Станимир Георгиев Стоянов – Старши счетоводител - от гр. Велико Търново до гр. Лясковец.

№ 5. Маргарита Ненова Добрева-Кралева – Финансов контрольор - от гр. Велико Търново до гр. Лясковец.“

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/