Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 101 / 28.05.2020

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 101

ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2020/2021 година без търг или конкурс.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и чл.98, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за стопанската 2020/2021 година без търг или конкурс, подробно описани в приложения списък на земеделските земи (по номер, площ, начин на трайно ползване, категория, местност и землище), както и наемната годишна цена, съгласно Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец – Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

1. Годишната наемна цена по т. I да бъде заплатена при сключване на договора за наем.
2. Заинтересованите лица, желаещи да ползват под наем маломерни имоти от общинския поземлен фонд, подават в Информационния център на Община Лясковец в указания срок следните изискуеми документи:
- Заявление за ползване под наем маломерни имоти за една стопанска година;
- Удостоверение за вписване в търговския регистър (ако е търговец);
- Копие от документ за самоличност на физическите лица;
- Копие от карта за регистрация на земеделски производител (ако е земеделски производител);
- Декларация за липса на задължения по договори за наем на земи от общинския поземлен фонд;
- Декларация за съгласие за обработване на лични данни.

II. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на процедурата по отдаване под наем на маломерните имоти по т. I по реда и условията на чл. 98 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/
Приложение № 1