Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 102 / 28.05.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 102

ОТНОСНО: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2345, за който е отреден УПИ X259а, в кв. 11 по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация на гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.35, чл.36, ал.1, т.1, предл. първо, чл.37, ал.5 и ал.6, чл.38, чл.40, ал.1, чл.62, ал.2, чл.63, т.2, чл.64, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и във връзка с Решение № 43/30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2020 година – Раздел Б. Разпореждане с имоти – общинска собственост, т. І. Продажба на имоти – общинска собственост, с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2345, за който е отреден Урегулиран поземлен имот X259а, в кв. 11 по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация на гр. Лясковец, с площ от 485 кв. м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1247/14.04.2020 г.

II. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2345, за който е отреден Урегулиран поземлен имот X259а, в кв. 11 по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация на гр. Лясковец, с площ от 485 кв. м, при начална тръжна цена 13 580,00 лв. без вкл. ДДС и депозит за участие в размер на 1 358,00 лв., представляващ 10% от началната тръжна цена.

1. Сделката се облага с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е облагаема сделка.

2. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта да се проведе на 01.07.2020 г. от 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1.

3. Плащането на достигната при търга цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 445600
БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец

4. Местен данък в размер на 2.8% върху достигната при търга цена без ДДС да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 442500
БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец

5. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 144,00 лв. с вкл. ДДС за обекта, да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в касата на Община Лясковец – стая № 19.

6. Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лв. за обекта, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 3 – т. 6 не се приемат.

7. Утвърждава тръжната документация за обекта по т. 1, както и договора за продажба като неразделна част от нея.

8. Тръжна документация за обекта по т. 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лв. в срок до 17:00 часа на 29.06.2020 г.

9. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 30.06.2020 г. в Информационния център на Община Лясковец.

10. Депозитът за участие за обекта да се внася в срок до 30.06.2020 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF

11. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация.
Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

12. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта да се проведе на 08.07.2020 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

13. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 часа на 06.07.2020 г., подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 07.07.2020 г., внасяне на депозит за участие – до 07.07.2020 г. вкл.

14. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичния търг с тайно наддаване за обекта и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/