Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 107 / 25.06.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 107

ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.140, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 и т.7 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2019 г., отчетен по функции, групи и параграфи от Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2019 г. по прихода и по разхода в размер на 10 243 347 лв. (Приложение № 1).

2. Приема отчета на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и основен ремонт за 2019 г. (Приложение № 2).

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2019 г. (Приложение № 3).

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2019 г. (Приложение № 14).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/