Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 110 / 25.06.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 110

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.13, ал.3, т.1 от Закона за финансово управление и контрол (ЗФУК) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец допълва т. 5. от свое Решение № 58/06.02.2020 г., като създава нова т. 5.1., със следното съдържание:

„5.1. При отсъствие на второстепенния разпоредител с бюджет, подписването на банкови и касови документи, ведомости за заплати, договори и други се извършва от първостепенния разпоредител.“

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/