Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 117 / 25.06.2020

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 117

ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица.

На основание чл.21, ал.1, т.1, т.23 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Открива процедура за определяне на четири кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица и определя правила за провеждането й, както следва:

1. Избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица и да проведе изслушване, в състав:

1. Тодор Димитров Тодоров – Председател;
2. Георги Йорданов Димитров;
3. Стоян Христов Йорданов.

2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на изискванията по чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт:
• да са на възраст от 21 до 68 години;
• да имат настоящ адрес в Община Лясковец, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Горна Оряховица;
• да имат завършено най-малко средно образование;
• да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
• да не страдат от психически заболявалия;
• да не са съдебни заседатели в друг съд;
• да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Горна Оряховица;
• да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
• да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Горна Оряховица,

както и да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд – Горна Оряховица.

3. В срок до 31.07.2020 г. кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица подават в Общински съвет - Лясковец следните документи:
• подробна автобиография, подписана от кандидата;
• нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
• медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
• данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Лясковец да се обръща за препоръки;
• мотивационно писмо;
• писмено съгласие;
• декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;
• документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
• декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ.

4. Утвърждава образци на следните документи:
• заявление за кандидатстване - Приложение № 1;
• писмено съгласие - Приложение № 2.
• декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ - Приложение № 3;
• декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ - Приложение № 4.

5. Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване изискванията на чл. 68 и чл. 68а от Закона за съдебната власт и съставя доклад за протичането му, който се публикува на интернет страницата Община Лясковец и се предоставя на Общински съвет - Лясковец в 7-дневен срок преди гласуването за определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/
Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4