Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 121 / 30.07.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 121

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Лясковец за периода от 01.11.2019 г. до 30.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 6 гласа „за”, 10 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет Лясковец за периода от 01.11.2019 г. до 30.06.2020 г., съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/