Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 122 / 30.07.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 122

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.33, ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.4 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, както следва:

Чл.1, ал.2, т.3 се изменя, като отпада текста „детски ясли” и придобива следното съдържание:

Чл.1, ал.2, т.3 за ползване на детски кухни, детски градини, домашен социален патронаж и други общински социални услуги;

Чл.25, ал.1 за ползване на (отпада детски ясли) детски градини се събира месечна такса от родителите или настойниците в размер на 40 лв.

Отменят се т.1 и т.2 на чл.25, ал.1.

Чл.25, ал.7 Освобождават се от заплащане на такса:
т.4. деца с трайни увреждания, посещаващи детска градина (отпада думата ясла), за които има решение на ТЕЛК/НЕЛК.

2. Изменението влиза в сила от 01.09.2020 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/