Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 129 / 30.07.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 129

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в квартал 98 по ПУП на гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 6 гласа „за”, 8 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец не приема предложението относно: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в квартал 98 по ПУП на гр. Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/