Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 130 / 30.07.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 130

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя и допълва Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, както следва:

§ 1. В Раздел I. „Наемни цени на нежилищни помещения“, се правят следните изменения и допълнения:
а). т. 6 „Помещения за клубна дейност на политически партии“ и т. 7 „Помещения за административни нужди на политически партии и синдикални организации“ от таблицата се отменят;
б). в наименованието на колона „Месечна базисна наемна цена, лева“ от таблицата след думите „Месечна базисна наемна цена, лева“ се добавя следния текст: „без ДДС“;
в). добавя се нова колона в таблицата със следния текст: „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2020 г., лева, без ДДС“, в която са отразени актуалните наемни цени, спрямо средногодишния индекс на потребителските цени за 2018 г., публикуван от Националния статистически институт, с който е извършена актуализация на наемните цени през 2019 г.;
г). изречение първо след таблицата „Когато наетата площ с предназначение по т. 5.2. (помещения за социални услуги) е над 200 кв. м., разликата за всеки кв. м. над тази норма се заплаща в размер 50 % от установената наемна цена.“ се отменя;
д). т. 1 след таблицата се изменя по следния начин:
„Актуализацията на наемните цени на нежилищни помещения да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходна година), публикуван от Националния статистически институт“;
е). т. 2 след таблицата се изменя по следния начин:
„При забава на месечната наемна вноска от наемателя, същият да дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата“;
ж). отменя се досегашната т. 3 след таблицата „Актуализацията на наемните цени се отнася за нежилищни имоти, язовири и терени отдадени под наем.“, като на нейно място се създава нова т. 3 със следното съдържание: „Върху наемната цена се начислява данък добавена стойност (ДДС) в размер на 20%.“

§ 2. В Раздел II. „Наемни цени на жилищни помещения“, се правят следните изменения и допълнения:
а). в т. 1 от таблицата изразът „Правилника за прилагане на Закона за общинска собственост“ се заменя с израза: „Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет Лясковец“
б). добавя се нова колона в таблицата със следния текст: „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2020 г., лева“, в която са отразени актуалните наемни цени, спрямо средногодишния индекс на потребителските цени за 2018 г., публикуван от Националния статистически институт, с който е извършена актуализация на наемните цени през 2019 г.;
в). т. 1 след таблицата се изменя по следния начин:
„Актуализацията на наемните цени на жилищните помещения да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходна година), публикуван от Националния статистически институт“;
г). създава се нова т. 2 със следното съдържание:
„При забава на месечната наемна вноска от наемателя, същият да дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата“;
д). създава се нова т. 3 със следното съдържание:
„Върху наемната цена не се начислява данък добавена стойност (ДДС)“.

§ 3. В Раздел III. „Наемни цени на празно дворно място“, се правят следните изменения и допълнения:
а). изречение второ „При липса на желание за обработване на дворно място от наемателите, същото се предоставя за ползване на заинтересовани граждани“ се отменя;
б). в наименованието на колона „Месечна базисна наемна цена, лева“ от таблицата се добавя следния текст: „без ДДС“;
в). добавя се нова колона в таблицата със следния текст: „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2020 г., лева, без ДДС“, в която са отразени актуалните наемни цени, спрямо средногодишния индекс на потребителските цени за 2018 г., публикуван от Националния статистически институт, с който е извършена актуализация на наемните цени през 2019 г.;
г). т. 1 след таблицата се изменя по следния начин
„Актуализацията на наемните цени на празно дворно място да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходна година), публикуван от Националния статистически институт“;
д). т. 2 след таблицата се изменя по следния начин:
„При забава на месечната наемна вноска от наемателя, същият да дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата“;
е). отменя се т. 3 след таблицата „Актуализацията на наемните цени се отнася за нежилищни имоти, язовири и терени отдадени под наем.“, като на нейно място се създава нова т. 3 със следното съдържание: „Върху наемната цена не се начислява данък добавена стойност (ДДС)“
ж). изречение последно от раздела „Актуализация на наемната цена при отдаване под наем на празно дворно място в т. ІІІ от Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество, да се извършва с инфлационния индекс за предходната година, обявен от Националния статистически институт (НСИ)“ се отменя.

§ 4. В Раздел IV. „Наемни цени на язовири“ се правят следните изменения и допълнения:
а). в наименованието на колона „Месечна базисна наемна цена, лева“ от таблицата се добавя следния текст: „без ДДС“;
б). добавя се нова колона в таблицата със следния текст: „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2020 г., лева, без ДДС“, в която са отразени актуалните наемни цени, спрямо средногодишния индекс на потребителските цени за 2018 г., публикуван от Националния статистически институт, с който е извършена актуализация на наемните цени през 2019 г.;
в). т. 1 след таблицата се изменя по следния начин:
„Актуализацията на наемните цени на язовири да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходна година), публикуван от Националния статистически институт“;
г). т. 2 след таблицата се изменя по следния начин:
„При забава на месечната наемна вноска от наемателя, същият да дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата“;
д). отменя се т. 3 след таблицата „Актуализацията на наемните цени се отнася за нежилищни имоти, язовири и терени отдадени под наем.“, като на нейно място се създава нова т. 3 със следното съдържание: „Върху наемната цена се начислява данък добавена стойност (ДДС) в размер на 20%.“.

§ 5. В Раздел V. „Наемни цени на терени за поставяне на павилиони“ се правят следните изменения и допълнения:
а). в наименованието на колона „Месечна базисна наемна цена, лева“ от таблицата се добавя следния текст: „без ДДС“;
б). добавя се нова колона в таблицата със следния текст: „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2020 г., лева, без ДДС“, в която са отразени актуалните наемни цени, спрямо средногодишния индекс на потребителските цени за 2018 г., публикуван от Националния статистически институт, с който е извършена актуализация на наемните цени през 2019 г.;
в). т. 1 след таблицата се изменя по следния начин:
„Актуализацията на наемните цени на терени за поставяне на павилиони да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходна година), публикуван от Националния статистически институт“;
г). т. 2 след таблицата се изменя по следния начин:
„При забава на месечната наемна вноска от наемателя, същият да дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата“;
д). отменя се досегашната т. 3 след таблицата „Актуализацията на наемните цени се отнася за нежилищни имоти, язовири и терени отдадени под наем.“, като на нейно място се създава нова т. 3 със следното съдържание: „Върху наемната цена се начислява данък добавена стойност (ДДС) в размер на 20%.“.

§ 6. В Раздел VI. „Наемни цени на ОПФ (земеделски земи)“ се правят следните изменения и допълнения:
а). добавя се нова колона в таблицата със следния текст: „Годишна базисна наемна цена към 01.01.2020 г., лева/дка“, в която са отразени актуалните наемни цени, спрямо средногодишния индекс на потребителските цени за предходните 12 месеца, публикуван от Националния статистически институт;
б). В т. 1 от таблицата:
- текстът на т. 1 от таблицата се изменя по следния начин:
„ОПФ за отдаване под наем или аренда чрез търг или конкурс и отдаване под наем без търг или конкурс, съгласно разпоредбите на чл. 97 и чл. 98 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Лясковец.“
- отменят се следните подточки: 1.21. „Ливади, храсти и други селскостопански територии I категория“, 1.22. „Ливади, храсти и други селскостопански територии II категория“, 1.23. „Ливади, храсти и други селскостопански територии III категория“, 1.24. „Ливади, храсти и други селскостопански територии IV категория“, 1.25. „Ливади, храсти и други селскостопански територии V категория“, 1.26. „Ливади, храсти и други селскостопански територии VI категория“, 1.27. „Ливади, храсти и други селскостопански територии VII категория“, 1.28. „Ливади, храсти и други селскостопански територии VIII категория“, 1.29. „Ливади, храсти и други селскостопански територии IX категория“, 1.30. „Ливади, храсти и други селскостопански територии X категория“.
в). В т. 2 от таблицата: се правят следните промени:
- текстът на т. 2 от таблицата се изменя по следния начин: „ОПФ предоставен за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, съгласно чл. 102, ал. 4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет Лясковец“
- изменят се по следния начин подточки: 2.21. „Ливади I категория“, 2.22. „Ливади II категория“, 2.23. „Ливади III категория“, 2.24. „Ливади IV категория“, 2.25. „Ливади V категория“, 2.26. „Ливади VI категория“, 2.27. „Ливади VII категория“, 2.28. „Ливади VIII категория“, 2.29. „Ливади IX категория“, 2.30. „Ливади X категория“.
г). изречение първо след таблицата става т. 1, като текстът се изменя по следния начин:
„Актуализацията на наемните цени за земеделска земя да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходните 12 месеца), публикуван от Националния статистически институт.“
д). създава се нова т. 2 със следното съдържание:
„При забава на годишната наемна вноска от наемателя, същият да дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата“;
е). създава се нова т. 3 със следното съдържание:
„Актуализацията на наемните цени за земеделска земя се извършва по взаимно съгласие на страните, а при липса на такова - едностранно със заповед на Кмета на Община Лясковец.“.

§ 7. Създава се нов Раздел VII. с наименование „Наемни цени за почасово отдаване на имоти или части от тях, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена“, със следното съдържание:

Предназначение на обекта Почасова базисна наемна цена, лева, без ДДС на кв. м.
Помещения (зали, салони в
пенсионерски клубове, читалища и други) 0.16
Оборудван кабинет 0.21
Физкултурен салон 0.20
Спортна площадка 0.10

1. Актуализацията на наемните цени за почасово отдаване на имоти или части от тях, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходна година), публикуван от Националния статистически институт.
2. При забава на наемна вноска от наемателя, същият да дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.
3. Върху посочените почасови базисни наемни цени се начислява данък добавена стойност (ДДС) в размер на 20%.
4. Почасовото отдаване на имоти или части от тях, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена извън гр. Лясковец, се коригират с коефициент в зависимост от категорията на населеното място посочени в Раздел VIII. Корекционни коефициенти, точка 1. Корекционни коефициенти за нежилищни помещения, подточка 1.1 Корекционен коефициент в зависимост от категорията на населеното място (Кнм).

§ 8. Досегашният Раздел VII. „Корекционни коефициенти“ става Раздел VIII., като в него се правят следните изменения и допълнения:
а). в т. 1 „Корекционни коефициенти за нежилищни помещения“ се правят следните промени:
в подточка 1.1 „Корекционен коефициент в зависимост от категорията на населеното място (Кнм)“:
- в подточка 1.1. думите „Заповед № РД 02-14-256/31.05.2004 г.“ се заменят със „Заповед № РД-02-14-2021/14.08.2012 г.“ ;
- в подточка 1.1., след думите „с. Мерданя“ цифрата „7“ се заменя с цифрата „6“;
- в таблицата, в ред 3, след думите „с. Драгижево“ се добавя „, с. Мерданя“;
- в таблицата ред 4 се отменя.

в подточка 1.5. „Корекционен коефициент, в зависимост от степента на изграденост на инженерната инфраструктура (Ки)“
- в таблицата се създава нов ред 7 със следното съдържание:
Газификация Ки7= 0.2
- във формулата под таблицата след „Ки6“ се добавя „+ Ки7“, числото „1,2“ се заменя с числото „1,4“ и формулата придобива следния вид:
„Ки = Ки1 + Ки2 + Ки3 + Ки4 + Ки5 + Ки6 + Ки7 = 1.4“

подточка 1.8. „Корекционен коефициент по селата на територията на Община Лясковец – 0.8“ се отменя.

б). в т. 2 „Корекционни коефициенти за жилища“, подточка 2.6, изречение първо се изменя по следния начин:
„Когато наетата жилищна площ от едно семейство или домакинство е над определените норми по Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет Лясковец, разликата за всеки кв. м над тази норма се заплаща в двоен размер за всеки кв. м ползвана площ.“

§ 9. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 1 и § 2 със следното съдържание:
„§ 1. Настоящото изменение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец на 30.07.2020 г. с Решение № 130 от Протокол № 16, от която дата влиза в сила.”
„§ 2. С Решение № 89/30.04.2020 г. на Общински съвет - Лясковец е прието през 2020 г. да не се извършва актуализация на наемните цени на договорите за наем, сключени между Община Лясковец и физически или юридически лица, с инфлационния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.
С оглед приетото от Общински съвет - Лясковец решение в Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество месечните, почасовите и годишните базисни наемни цени към 01.01.2020 г. са изчислени на база инфлационен индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходна година), публикуван от Националния статистически институт за 2018 г., с който е извършена актуализация на наемните цени през 2019 г.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/