Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 134 / 27.08.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 134

ОТНОСНО: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2019 година.

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.26а, ал.4 - ал.6 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) и § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема представения Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2019 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/