Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 139 / 27.08.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 139

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от Общинския поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков – 1903“ - с. Добри дял, общ. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.101, ал.2 във вр. с чл.50, ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, § 6 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и във връзка с молба с вх. № ОС-2205#2/03.07.2020 г. от Председателя на Читалищното настоятелство на НЧ „П. Р. Славейков – 1903“ - с. Добри дял.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 7 гласа „за”, 8 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец не приема предложението относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от Общинския поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков – 1903“ - с. Добри дял, общ. Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/