Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 140 / 27.08.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 140

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 37664.1.8, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 и чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), чл.96, ал.1, ал.2, ал.3, ал.5 във вр. с чл.64, ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 7 гласа „за”, 8 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец не приема предложението относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 37664.1.8, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/