Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 146 / 27.08.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 146

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години спортна база на стадион „Владислав“ – с. Джулюница на Футболен клуб „Владислав – Джулюница 2004“, за провеждане на спортна дейност на клуба.

На основание чл.17, ал.1, т.10, чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка със заявление с вх. № М–1500/02.07.2020 г. и заявление с вх. № М–1500#1/12.08.2020 г. от Председателя на Футболен клуб „Владислав – Джулюница 2004“.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец предоставя на Футболен клуб „Владислав – Джулюница 2004“ безвъзмездно за срок от 5 (пет) години, считано от влизане в сила на настоящото решение, спортната база на стадион „Владислав“ – с. Джулюница за провеждане на спортна дейност на клуба, както следва:

- за тренировъчна дейност – 2 (два) пъти седмично по 2 часа и
- за състезателна дейност – футболни срещи през съответното футболно първенство на „Б“ Областна футболна група – „ЮГ“.

2. За ползването на спортната база на стадион „Владислав“ – с. Джулюница председателят на Футболен клуб „Владислав – Джулюница 2004“ следва да представи в общинска администрация на Община Лясковец график за тренировъчна дейност, както и график за провеждане на срещите през съответното футболно първенство.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/