Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 149 / 24.09.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 149

ОТНОСНО: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица.

На основание чл.21, ал.1, т.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.68, чл.68а, ал.4 и чл.68в от Закона за съдебната власт, в изпълнение на Решение № 117/25.06.2020 г. на Общински съвет – Лясковец, във връзка с доклад на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица, и писмо с изх.№ 1956/28.05.2020 г. от Председателя на Окръжен съд - Велико Търново.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя и предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Велико Търново, следните кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица:

- Петко Ванев Байчев;
- Десислава Енчева Иванова;
- Славена Андрианова Станева;
- Николай Даниелов Марков.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/