Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 151 / 24.09.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 151

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет – Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет – Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 3.

II. Общински съвет – Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 58/06.02.2020 г. като числото „1 885 415 лв.” става „1 881 343 лв.“ и текстът придобива следната редакция:
1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г.:
За капиталови разходи са планирани 1 881 343 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 471 434 лв. със средства от:
- 78 951 лв. целева субсидия;
- 127 243 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 47 040 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 7 172 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 190 581 лв. целеви трансфер по ПМС № 284/15.11.2019 г.;
- 1 860 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 865 лв. собствени средства на ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница;
- 600 лв. собствени средства;
- 13 050 лв. ПУДООС.
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 413 981 лв., съгласно Приложение № 3.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 210 464 лв., в т.ч. 49 625 лв. - текущ ремонт покрив на СУ „Максим Райкович” – гр. Лясковец, 2 500 лв. - подмяна на дограма в ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница и 158 339 лв. - текущ ремонт улична мрежа и общински пътища в Община Лясковец.
Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4.
1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 213 045 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.
1.3.5. Остатък от целеви трансфер - 10 189 лв. за ул. „Димо Минев”.
1.3.6. Общински съвет - Лясковец дава съгласие кметът на Община Лясковец по реда на чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища в размер на 88 449 лв. - Приложение № 12.

Наименование:
А). от целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.
§ 51-00
било става
1. За рехабилитация на уличната
мрежа и тротоарите на територията
на общината - ул. „Панайот Хитов“ 2 064 2 025

2. За рехабилитация на уличната
мрежа и тротоарите на територията
на общината - ул. „Трети март“ 49 048 45 015
Всичко: 51 112 47 040


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/