Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 152 / 24.09.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 152

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от Общинския поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков – 1903“ с. Добри дял, общ. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.101, ал.2 във вр. с чл.50, ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, § 6 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „П. Р. Славейков - 1903“ - с. Добри дял за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанската 2020/2021 г. (01.10.2020 г. - 30.09.2021 г.) върху следната земеделска земя от общински поземлен фонд с площ 45020 кв. м. в землището на с. Добри дял и с. Козаревец, общ. Лясковец.

1. Поземлен имот с идентификатор 21453.11.16 (номер по предходен план 011016), с начин на трайно ползване: нива, категория: трета, с площ 1823 кв. м., находящ се в местността „Буровско“ землището на с. Добри дял, общ. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1271/03.08.2020 г.

2. Поземлен имот с идентификатор 21453.13.20 (номер по предходен план 013020), с начин на трайно ползване: нива, категория: трета, с площ 1900 кв. м., находящ се в местността „Бозалъци“ землището на с. Добри дял, общ. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1270/03.08.2020 г.

3. Поземлен имот с идентификатор 21453.15.10 (номер по предходен план 015010), с начин на трайно ползване: нива, категория: трета, с площ 950 кв. м., находящ се в местността „Буровско“ землището на с. Добри дял, общ. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1296/03.08.2020 г.

4. Поземлен имот с идентификатор 37664.83.1 (номер по предходен план 083001), с начин на трайно ползване: нива, категория: трета, с площ 17781 кв. м., находящ се в местността „Старите лозя“ землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1272/11.08.2020 г.

5. Поземлен имот с идентификатор 37664.107.1 (номер по предходен план 107001), с начин на трайно ползване: нива, категория: трета, с площ 22566 кв. м., находящ се в местността „Чатала“ землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1226/20.06.2019 г.

II. Възлага на Кмета на Община Лясковец в срок до 7 (седем) дни след влизането на решението в сила да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с Народно читалище „П. Р. Славейков - 1903“ - с. Добри дял за имотите, описани в т. I.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/