Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 154 / 24.09.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 154

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинска собственост (ЗОС), чл.36, ал.1, т.6 и чл.53, ал.1, т.2 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, чл.36 от Закона за собствеността и в изпълнение на Решение № 144/27.08.2020 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и Пламена Валентинова Върбанова - Кожухарова, от друга страна, чрез продажбата на 10/1269 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XV114, в кв. 8 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, целият с площ 1269 кв. м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1249/07.07.2020 г.

2. Да се сключи договор за продажба на 10/1269 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XV114, в кв. 8 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, целият с площ 1269 кв. м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1249/07.07.2020 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и Пламена Валентинова Върбанова - Кожухарова, в качеството й на купувач, при пазарна цена в размер на 83,00 лв. (осемдесет и три лева) без вкл. ДДС. Сделката се облага с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност.

3. Пазарната цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 445600
БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец.

4. Местен данък в размер на 2,32 лв. (два лева и тридесет и две стотинки) представляващ 2,8% върху пазарната цена без вкл. ДДС, да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 442500
БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец.

5. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 110,00 лв. (сто и десет лева) без вкл. ДДС или 132,00 лв. (сто тридесет и два лева) с вкл. ДДС, да се заплатят в касата на Общината – стая № 19.

6. Такса „Административна услуга” в размер на 16,00 лв. да се заплати в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 3 - т. 6 не се приемат.

7. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за продажба на 10/1269 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XV114, в кв. 8 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, целият с площ 1269 кв. м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1249/07.07.2020 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/