Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 155 / 24.09.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 155

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години на спортната база на стадиона в с. Добри дял на Футболен клуб „Вихър“ с. Добри дял, за провеждане на спортна дейност на клуба.

На основание чл.17, ал.1, т.10, чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с молба с вх. № ОС-3893/21.09.2020 г. от Милен Дончев Минчев - Председател на управителния съвет на Футболен клуб „Вихър“ с. Добри дял.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец предоставя на Футболен клуб „Вихър“ с. Добри дял безвъзмездно за срок от 5 (пет) години, считано от влизане в сила на настоящото решение, спортната база на стадиона в с. Добри дял - за провеждане на спортна дейност на клуба, както следва:

- тренировъчна дейност – 2 (два) пъти седмично по 2 часа;
- официални контроли – 1 (един) път седмично;
- официален мач – 1 (един) път седмично.

2. За ползването на спортната база на стадиона в с. Добри дял председателят на Футболен клуб „Вихър“ с. Добри дял, следва да представи в общинска администрация на Община Лясковец график за тренировъчна дейност, както и график за провеждане на срещите през съответното футболно първенство.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/