Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 166 / 29.10.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 166

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за имот, попадащ извън границите на урбанизираната територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.258.15 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Брода”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в изпълнение на чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване с обхват поземлен имот отразен с идентификатор 44793.258.15, с площ от 12 366 м2 и начин на трайно ползване „нива” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лясковец, местността „Брода”, попадащ извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението от земеделска земя в имот „за производствени и складови дейности“ и конкретно предназначение „предприятие за продукти с отбранителен характер“, с показатели за зона от вида „предимно производствена” – плътност на застрояване Пзаст. - до 60%, интензивност на застрояване Кинт. - до 2, минимална озеленена площ – мин. 30%.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с идентификатор 44793.258.15, с начин на трайно ползване „нива” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лясковец, местност „Брода”.

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/