Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 168 / 29.10.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 168

ОТНОСНО: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2532, за който е отреден УПИ IV2532 – за производствено складова дейност, в кв. 132 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, т.2 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.35, чл.36, ал.1, т.1, предл. първо, чл.37, ал.5 и ал.6, чл.38, чл.40, ал.1, чл.62, ал.2, чл.63, т.2, чл.64, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и във връзка с Решение № 43/30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Общински съвет - Лясковец взема решение за продажба на общински недвижим имот при следните условия:

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2532, за който е отреден Урегулиран поземлен имот УПИ IV2532 – за производствено складова дейност, в кв. 132, по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 2164 кв. м, при начална тръжна цена 43 821,00 лв. без вкл. ДДС и депозит за участие в размер на 4 382,10 лв., представляващ 10% от началната тръжна цена.

2. Сделката се облага с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е облагаема сделка.

3. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта да се проведе на 30.11.2020 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, партер.

4. Плащането на достигната при търга цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 445600
БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец

5. Местен данък в размер на 2.8% върху достигната при търга цена без ДДС да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 442500
БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец

6. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка на обекта в размер на 144,00 лв. с вкл. ДДС, да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в касата на Община Лясковец – стая № 19.

7. Такса „Административна услуга” в размер на 25,00 лв. за обекта, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 4 – т. 7 не се приемат.

8. Утвърждава тръжната документация за обекта, както и договора за продажба като неразделна част от нея.

9. Тръжна документация за обекта се закупува в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50,00 лв. в срок до 17:00 часа на 26.11.2020 г.

10. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация.

11. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 27.11.2020 г. в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец.

12. Депозитът за участие в публичния търг с тайно наддаване за продажба на обекта да се внася в срок до 27.11.2020 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF

13. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

14. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта да се проведе на 07.12.2020 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

15. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 часа на 03.12.2020 г., подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 04.12.2020 г., внасяне на депозит за участие – до 04.12.2020 г. вкл.

16. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичния търг с тайно наддаване за обекта по т. І. и сключването на договор за продажба със спечелилия търга участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/