Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 172 / 29.10.2020

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 172

ОТНОСНО: Провеждане на пазар в с. Джулюница, общ. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.26, ал.6 от Закона за храните (ЗХр.) и в изпълнение на указания от ОДБХ – гр. Велико Търново.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за провеждане на Пазар в с. Джулюница, общ. Лясковец, при следните условия:

1. Място на провеждане:

1.1. Пазарът в с. Джулюница ще се провежда на следните терени, отредени за търговска дейност, съгласно схема, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, а именно:
- площад „Цар Освободител“;
- ул. „Александър Стамболийски“ от № 1 до № 8;
- ул. „Трети март“ от № 1 до № 30;
- ул. „Сиракова“ от № 1 до № 2;
- ул. „Стефан Стамболов“ от № 1 до № 12;
- ул. „Черковна“ от № 1 до № 10;
- ул. „Панайот Волов“ от № 1 до № 5;
- ул. „Васил Левски“ от № 1 до № 8 и
- ул. „Отец Паисий“ до № 2.

1.2. Лицата, предлагащи храни, разполагат обектите си върху следните терени, отредени за търговска дейност и отразени в одобрената от Главния архитект на Община Лясковец схема: част от площад „Цар Освободител“, ул. „Отец Паисий“ и ул. „Стефан Стамболов“.
Лицата, предлагащи стоки, различни от храни, разполагат обектите си върху следните терени, отредени за търговска дейност и отразени в одобрената от Главния архитект на Община Лясковец схема: ул. „Сиракова“, ул. „Трети март“, ул. „Александър Стамболийски“, част от площад „Цар Освободител“, ул. „Черковна“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Панайот Волов“.

2. Време на провеждане:
Пазарът в с. Джулюница ще се провежда всяка неделя от месеца с работно време с клиенти: от 8:00 часа до 13:00 часа.
Лицата, предлагащи стоки на пазара, могат да разполагат стоката си на определените терени 30 минути преди началния час за работа с клиенти (т.е. от 7:30 часа), като са длъжни да освободят терените, на които са разположили своята продукция 30 минути след края на работното време с клиенти (т.е. до 13:30 часа).

3. Предлагани стоки:
На пазара в с. Джулюница могат да се предлагат следните видове стоки:
- Храни - пресни плодове и зеленчуци, подправки, семена и друга готова продукция, пчелен мед, храни от неживотински произход, както и храни, предназначени за директна консумация и предлагани на място;
- Стоки, различни от храни - селскостопански продукти от неживотински произход, семена, посадъчен материал, цветя, промишлени стоки.

4. Лица, които имат право да предлагат стоки на пазара:
На пазара в с. Джулюница имат право да предлагат стоки регистрирани земеделски производители и търговци на храни по смисъла на чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), притежаващи регистрация в ОДБХ, както и търговци на стоки, различни от храни, регистрирани по смисъла на Търговския закон (ТЗ).

5. Условия за предлагане на стоки на пазара:
На пазара в с. Джулюница могат да се предлагат стоки след заплащане на такса за ползване на терен или съоръжение и представяне на документ, доказващ, че лицето попада в групата на лицата, които имат право да предлагат стоки на пазара.

6. Ограничения в предлагането на стоки:
На пазара в с. Джулюница не могат да бъдат предлагани храни и стоки от животински произход, както и дрехи втора употреба.

II. Приема одобрена от Главния архитект на Община Лясковец схема на „Пазар“ – с. Джулюница.

III. Общински съвет - Лясковец приема Система за управление на безопасността на храните добри хигиенни и търговски практики.

IV. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец разработването и утвърждаването на Правила за провеждане на пазара в с. Джулюница.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/
Схема на „Пазар“ с. Джулюница и Система за управление на безопасността на храните добри хигиенни и търговски практики.