Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 177 / 26.11.2020

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 177

ОТНОСНО: Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2021 г.

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ).

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец утвърждава Програма за дейността на читалищата от Община Лясковец за 2021 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/
Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2021 г.