Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 185 / 08.12.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 08.12.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 185

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г. и Решение № 584/21.08.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление № 129/26.06.2012 г. на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, Постановление 67/14.04.2010 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в изпълнение на чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец изменя т. I, б. „В”, т. 3 от свое Решение № 51/ 28.01.2016 г. по следния начин:

„В. Одобрява общата численост в други местни дейности на издръжка на общинския бюджет – 26,5 броя, включващи:

3. Дейност „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие” – 11 броя, в т.ч.:
- Община Лясковец – 4 броя;
- Кметство Джулюница – 1 брой;
- Кметство Козаревец – 0.5 брой;
- Кметство Добри дял – 1.5 броя;
- Кметство Драгижево – 2 броя;
- Кметство Мерданя – 2 броя.“

ІI. Промяната влиза в сила от 01.01.2021 г.

ІII. Възлага на Кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА на служителите в общинска администрация и на кметовете на кметства в качеството им на работодатели по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА на служителите от общинската администрация в кметството, които подпомагат тяхната дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура, да предприемат необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/