Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 187 / 08.12.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 08.12.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 187

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г., изменено с Решение № 68/05.03.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя т. 7 от свое Решение № 58/06.02.2020 г., изменена с Решение № 68/05.03.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, като текстът придобива следното съдържание:

„7. Утвърждава за Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 198 029 лв., разходи в размер на 198 029 лв. и 16 броя численост на персонала.“

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/