Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 193 / 29.12.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 193

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.39 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 3.

II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 58/06.02.2020 г. като числото „1 842 547 лв.” става „3 236 732 лв.“ и текстът придобива следната редакция:
1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г.:
За капиталови разходи са планирани 3 236 732 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 820 484 лв. със средства от:
- 78 951 лв. целева субсидия;
- 76 557 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 47 040 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 800 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 163 512 лв. целеви трансфер по ПМС № 284/15.11.2019 г.;
- 15 842 лв. целеви трансфер по ПМС № 283/15.10.2020 г.;
- 8 204 лв. целеви трансфер по ПМС № 346/09.12.2020 г.;
- 1 400 000 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.;
- 1 860 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 962 лв. собствени средства на ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница;
- 10 686 лв. собствени средства на СУ „М. Райкович“ – гр. Лясковец;
- 3 020 лв. собствени средства;
- 13 050 лв. ПУДООС.
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 416 248 лв. съгласно Приложение № 3.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 210 464 лв., в т.ч. 49 625 лв. – текущ ремонт покрив на СУ „Максим Райкович” – гр. Лясковец, 2 500 лв. - подмяна на дограма в ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница и 158 339 лв. - текущ ремонт улична мрежа и общински пътища в Община Лясковец.
Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4.
1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 213 045 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.
1.3.5. Остатък от целеви трансфер - 10 189 лв. за ул. „Димо Минев”.
1.3.6. Общински съвет - Лясковец дава съгласие кметът на Община Лясковец по реда на чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища в размер на 88 449 лв. - Приложение № 12.
Промяната на обектите е, както следва:

Наименование:

А). целеви трансфер по ПМС № 284/15.11.2019 г. § 51-00
било става
1. Аварийни СМР на водосток над дере
в промишлена зона Честово,
ул. „Максим Райкович“ м/у о.т. 757-771 105 551 93 523
2. Аварийни СМР на водосток над дере
в с. Добри дял ул. „Славяни“ м/у о.т. 298-137 85 030 69 989
Всичко: 190 581 163 512

Б). целеви трансфер по ПМС № 346/09.12.2020 г. § 52-00
било става
1. СУ „М. Райкович“ - гр. Лясковец - лаптопи 12 бр. 0 7 313
2. НУ „Ц. Гинчев“ - гр. Лясковец - лаптопи 1 бр. 0 891
Всичко: 0 8 204

В). целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г. § 51-00
било става
1. Ремонт и реконструкция на улици и съоръжения
към тях на територията на общината 0 600 000
2. Внедряване на мерки за енергийна ефективност
на Корпус 1 на СУ „Максим Райкович“ - гр. Лясковец 0 800 000
Всичко: 0 1 400 000

Г). Собствени средства § 52-00
било става
1. ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница - лаптопи 4 бр. 0 97
2. СУ „М. Райкович“ - гр. Лясковец - термокамери 2 бр. 0 6 853
3. СУ „М. Райкович“ - гр. Лясковец - лаптопи 12 бр. 0 3 833
Всичко: 0 10 783

Д). Средства от Европейския съюз § 52-00
било става
1. д. „Социален асистент“ - компютърна конфигурация 0 2 267
Всичко: 0 2 267

III. Общински съвет - Лясковец изменя т. 2 от свое Решение № 58/06.02.2020 г., като текстът придобива следното съдържание:
„2. Определя, съгласно чл. 39 от Закона за публичните финанси, както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. – 0 лв.;
2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2020 г. – 312 163 лв.
2.3. Намерение за поемане на нов общински дълг – няма.“

IV. Общински съвет - Лясковец изменя т. 8 от свое Решение № 58/06.02.2020 г., като текстът придобива следното съдържание:
„8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на общината в размер на 1 300 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.“

V. Общински съвет - Лясковец изменя т. 9 от свое Решение № 58/06.02.2020 г., като текстът придобива следното съдържание:
„9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 4 450 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.“

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/