Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 196 / 29.12.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 196

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.12, ал.14 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Приема § 3 на предложение с вх.№ ФСД-5546/11.12.2020 г. относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, както следва:

1. Общински съвет - Лясковец изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, по следния начин:

§ 3. В Глава втора „Местни такси“, Раздел VIII „Цени на услуги и права, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, оказване или предоставяне от общината на физически и юридически лица, в чл. 57 се създава нова т. 4а, със следното съдържание:
„т. 4а. Таксата за издаване на удостоверение за регистрация и за вписване на промени в него на търговец извършващ таксиметров превоз на пътници на територията на общината - 100 лв.“

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/