Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 204 / 29.12.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 204

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в квартал 98 по ПУП на гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец - План за регулация, с който урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в кв. 98 да се раздели на три нови урегулирани поземлени имоти, както следва:

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) XL с площ 868 м2;

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) XLI с площ 525 м2 и

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) XLII с площ 525 м2.

2. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/