Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 206 / 29.12.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 206

ОТНОСНО: Включване на част от имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година и отдаването му под наем.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9, т.2, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, чл.25, ал.1, ал.2 и ал.4 и чл.64, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година, в Раздел III, „Описание на имотите, които Община Лясковец има намерение да предложи за предоставяне под наем“ с част от имот – частна общинска собственост, представляващ:
- Общински терен за поставяне на павилион, съгласно Подробна схема № 6 – Л-ц, актуализация, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, с площ 18 кв.м., находящ се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – за жилищно строителство и магазини, в кв. 29 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец.

II. Общински съвет - Лясковец взема решение за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост при следните условия:

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот – частна общинска собственост, представляващ: Общински терен за поставяне на павилион, съгласно Подробна схема № 6 – Л-ц, актуализация, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, с площ 18 кв.м., находящ се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – за жилищно строителство и магазини, в кв. 29 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец.

2. Определя начална тръжна цена за месечен наем в размер на 36,00 лв. (тридесет и шест лева) без вкл. данък върху добавената стойност (ДДС) и депозит за участие – 10 % от началния годишен наем в размер на 43,20 лв. без ДДС.
Сделката е облагаема по ЗДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 2 от ЗДДС върху достигната крайна тръжна цена за месечен наем.

3. Публичният търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се проведе на 03.02.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, партер.

4. Внасянето на парична гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по договора за наем, в размер на достигната при търга цена за месечен наем, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка, да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по банков път по следната сметка:
Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF
Основание – обезпечение на задължение

5. Плащането на достигната при търга цена за месечен наем, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка, да се извърши след сключване на договора, в левове в Центъра за информация и услуги при Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 или по банков път по следната сметка:
БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 444200 – за наем

6. Тръжна документация за обекта се закупува в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, след заплащане на такса от 15,00 лв. в срок до 17:00 часа на 01.02.2021 г.

7. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация.

8. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 02.02.2021 г. в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец.

9. Депозитът за участие в публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се внася в срок до 02.02.2021 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF

10. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да наемат предлагания на търга обект.

11. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се проведе на 10.02.2021 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

12. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 часа на 08.02.2021 г., подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 09.02.2021 г., внасяне на депозит за участие – до 09.02.2021 г. вкл.

13. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация.

III. Възлага на Кмета на Община Лясковец след влизане в сила на решението да утвърди тръжната документация и съответния договор като част от нея и да организира провеждането на публичния търг с тайно наддаване за обекта и сключването на договор за наем със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/