Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 537 / 23.02.2023 Публикувано на 06.03.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 68
от заседание на ОбС, проведено на 23.02.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 537   ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Лясковец през 2022 година.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.7, ал.2, изр. второ от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Годишен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Лясковец през 2022 година, съгласно Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/