Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 546 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 546   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.6 от Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя Инвестиционната програма за 2023 г. в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закон за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2022 г., приета с т.1.3. от негово Решение № 533/23.02.2023 г. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 533/23.02.2023 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „2 375 979 лв.” става „2 384 079 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 2 261 547 лв. със средства от: - 698 500 лв. целева субсидия; - 232 453 лв. остатък целева субсидия; - 166 791 лв. целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г.; - 1 076 103 лв. целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г. ; - 80 000 лв. приватизация; - 7 700 лв. собствени средства.“ 3. В т. 1.3.2. числото „117 932 лв.“ , става: „122 532 лв.“ 4. Създава нова т. 1.3.6. със следното съдържание: „1.3.6. От собствени средства – 7 160 лв., в т.ч.: - Текущ ремонт на сграда на читалище „Развитие-1894“ - с. Драгижево – 4 220 лв.; - Изготвяне на проектно – сметна документация за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект: „Съблекални на стадион с. Добри дял“ и временни връзки към него - 2 940 лв.“ Наименование на обектите: А). Собствени средства § 52-00 било става 1. гр. Лясковец 1 бр. компютър 0 1 800 2. гр. Лясковец 1 бр. принтер 0 1 700 Всичко: 0 3 500 Б). Проект § 52-00 било става 1. Проект „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в Община Лясковец“ – компютър 0 1 750 2. Проект „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в Община Лясковец“ – принтер 0 1 450 3. Проект „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в Община Лясковец“ – климатик 0 1 400 Всичко: 0 4 600  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/