Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 550 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 550   ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за партньорство по Договор № Д03-19/28.02.2023 г. за изпълнение на проект № BGLD-1.007-0037 „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.12, чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект за Споразумение за партньорство между Община Лясковец и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”, по Договор № Д03-19/28.02.2023 г. за изпълнение на проект № BGLD-1.007-0037 „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. – Приложение № 1. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за партньорство със Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”, по Договор № Д03-19/28.02.2023 г. за изпълнение на проект № BGLD-1.007-0037 „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (съгласно Приложение № 1). Приложение: 1. Проект на Споразумение за партньорство - Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Проект на Споразумение за партньорство - Приложение № 1.