Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 552 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 552   ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/