Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 554 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 554   ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно ел. захранване с кабел НН от БКТП „Тотал Вини“ на масивна сграда“.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в изпълнение на правомощията по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел от поземлен имот (ПИ) 44793.113.41 до урегулиран поземлен имот (УПИ) II-за ремонтна работилница, кв. 135 по Подробно устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и като втори етап от трасето на ел. кабел до УПИ XI-за ПСД, кв. 135 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: „Външно ел. захранване с кабел НН от БКТП „Тотал Вини“ на масивна сграда“. 2. Общински съвет - Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел от поземлен имот (ПИ) 44793.113.41 до урегулиран поземлен имот (УПИ) II-за ремонтна работилница, кв. 135 по Подробно устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и като втори етап от трасето на ел. кабел до УПИ XI-за ПСД, кв. 135 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: „Външно ел. захранване с кабел НН от БКТП „Тотал Вини“ на масивна сграда“. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/