Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 567 / 27.04.2023 Публикувано на 04.05.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 72
от заседание на ОбС, проведено на 27.04.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 567   ОТНОСНО: Отчет за читалищната дейност в Община Лясковец през 2022 година.   На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.26а, ал.5 във вр. ал.4 от Закона за народните читалища (ЗНЧ).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема представения Отчет за читалищната дейност в Община Лясковец през 2022 година.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/