Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 598 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 598   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Приема представения Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/