Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 600 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 600   ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2022 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   Приема представения годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2022 г., отчета за приходите и разходите, баланса и годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/