Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 601 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 601   ОТНОСНО: Отменено Решение 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г., в частта му по т.3, с която на основание чл.21, ал.2, т.5, във връзка чл.38, ал.7 от ЗМСМА, са определени размерите на трудовите възнаграждения на кмета на Община Лясковец и кметовете на населените места в Общината, считано от 01.04.2022 г., съгласно Раздел III от Приложение №7 към същото Решение.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, „против” няма и 6 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   III. На основание чл.25, ал.1, т.5, във връзка чл.38, ал.7 от ЗМСМА, чл.5, ал.16 и чл.8, ал.3 от ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.5, ал.1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет определя: 1. Размерите на основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на населените места в общината, считано от 01.04.2022 г., както следва: • Д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на Община Лясковец – 3266 лв. • Мариян Точев Атанасов – Кмет на Кметство с. Джулюница – 1966 лв. • Красимира Йорданова Колева – Кмет на Кметство с. Козаревец – 1730 лв. • Стоян Василев Стоянов – Кмет на Кметство с. Добри дял – 1730 лв. • Мариян Георгиев Попов – Кмет на Кметство с. Драгижево – 1573 лв. • Марин Иванов Люцканов – Кмет на Кметство с. Мерданя – 1573 лв. 2. Размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, полагащо се на кмета на общината и кметовете на населените места в общината като лица, заемащи изборни длъжности въз основа на приравнени на трудови правоотношения, считано от 01.04.2022 г. - по 0,6% (нула цяло и шест процента) върху основните месечни работни заплати за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, през която съответните лица са работили и/или продължават да работят в предприятието на същата длъжност или професия.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/