Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 621 / 31.08.2023 Публикувано на 11.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 76
от заседание на ОбС, проведено на 31.08.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 621   ОТНОСНО: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2023 година.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 532/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, „против” няма и 5 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 г., в Раздел II., б. „Б“ „Разпореждане с имоти – общинска собственост“, т. І. „Продажба на имоти – общинска собственост“, със следните имоти – частна общинска собственост: 1.1. 19/599 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV142, в кв. № 14 по действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, целият с площ 599 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1291/20.03.2023 г. 1.2. 29/1631 идеални части от имот с кадастрален № 20, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) IX301, в кв. № 47 по действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, целият с площ 1631 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1292/12.04.2023 г. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите – частна общинска собственост, описани в т. 1. Настоящото решение не подлежи на обжалване съгласно чл. 21, ал. 5 от АПК.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/