Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 30 / 30.12.2023 Публикувано на 03.01.2024

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 6
от заседание на ОбС, проведено на 30.12.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 30   ОТНОСНО: Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.   На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.4, aл.1 от Закона за администрацията, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 11 гласа „за”, 2 гласа „против” и 3 гласа „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   А. Одобрява общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец – 50 броя, както следва: 1. Кмет на община – 1 брой; 2. Заместник - кмет на община – 2 броя; 3. Секретар на община – 1 брой; 4. Кметове на населени места – 5 броя; 5. Главен архитект на община – 1 бр; 6. Финансов контрольор – 1 бр; 7. Вътрешен одитор – 2 бр. 1. Обща администрация – 12 броя, разпределени в: - Дирекция „Бюджет, финансово-стопанско, административно и информационно обслужване” - 12 броя. 2. Специализирана администрация – 20 броя, разпределени в: 2.1.Дирекция „Общинска собственост, устройство на територията, екология, европейски политики и обществени поръчки” – 10 броя; 2.2.Дирекция „Хуманитарни дейности, икономическа политика и местни приходи” - 10 броя, т.ч.: 2.2.1. Отдел „Хуманитарни дейности и икономическа политика“ – 6 броя; 2.2.2. Отдел „Местни приходи“ – 4 броя. 3. Специализирана администрация в кметствата на територията на Община Лясковец – 5 броя, в т.ч.: - с. Джулюница – 1 брой; - с. Козаревец – 1 брой; - с. Добри дял – 1 брой; - с. Драгижево – 1 брой; - с. Мерданя – 1 брой. Б. Одобрява за дофинансиране за общинска администрация общо 18 броя, като средствата за работна заплата и задължителните осигуровки са от приходи с общински характер и изравнителна субсидия, в т.ч.: - Община Лясковец – 17,5 броя; - Кметство Добри дял – 0,5 броя. В. Одобрява общата численост в други местни дейности на издръжка на общинския бюджет – 28,5 броя, включващи: 1. Дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие” – 3 броя, в т.ч.: - Община Лясковец – 2 броя; - Кметство Драгижево – 0.5 брой; - Кметство Добри дял – 0.5 брой. 2. Дейност „Чистота” – 3.5 броя, в т.ч.: - Кметство Джулюница – 1 брой; - Кметство Козаревец – 1 брой; - Кметство Добри дял – 0.5 брой; - Кметство Драгижево – 0.5 брой; - Кметство Мерданя – 0.5 брой. 3. Дейност „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие” – 11 броя, в т.ч.: - Община Лясковец – 4 броя; - Кметство Козаревец – 0.5 брой; - Кметство Добри дял – 1.5 брой; - Кметство Мерданя – 1 брой. - Кметство Джулюница – 2 броя - Кметство Драгижево – 2 броя. 4. Дейност „Други дейности по опазване на околната среда” – 1 бр., в т.ч.: - Община Лясковец – 1 брой. 5. Дейност „Радиотранслационни възли” – 1 брой: в т.ч.: - Община Лясковец – 1 брой. 6. Дейност „Други дейности по спорта и физическата култура” – 2 бр., в т.ч.: - Община Лясковец – 2 бр. 7. Дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” - 1 брой, в т.ч.: - Община Лясковец – 1 брой. 8. Дейност „Музеи, художествени галерии, паметници, културни и етнографски комплекси с местен характер” - 2 брой, в т.ч.: - Община Лясковец – 2 броя. 9. Дейност „Озеленяване” - 1 брой, в т.ч.: - Кметство Джулюница – 1 брой. 10. Дейност „Обредни домове и зали“ – 3 броя, в т.ч. - Община Лясковец – 3 броя. Г. Одобрява общата численост в дейност „Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги” - 8 броя. Д. Одобрява общата численост в дейност „Клубове на пенсионери, инвалиди и други” - 10 броя, в т.ч.: - Община Лясковец – 5 броя; - Кметство Джулюница – 1 брой, - Кметство Козаревец – 1 брой; - Кметство Добри дял – 1 брой; - Кметство Драгижево – 1 брой; - Кметство Мерданя – 1 брой. Е. Одобрява общата численост в дейност „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетост” - 6 броя. ІІ. Настоящето решение влиза в сила от 01.01.2024 г. ІІІ. Възлага на кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл.44, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на служителите в общинска администрация, да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/