Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проектът Обществена трапезария в Община Лясковец е подновен до края на месец април 2011 г. 04.01.2011 От 03.01.2011г. в Община Лясковец се възобновява социална услуга “Обществена трапезария за лица и семейства в социален риск от гр. Лясковец”. Това е проект между Общината и МТСП, финансиран от фонд „Социално подпомагане”. Тази Обществена трапезария има за цел да облекчи живота на хората в социално слаби граждани и семейства и хора с увреждания, които живеят на територията на от гр. Лясковец, като им осигури топъл обяд. Капацитетът остава 30 потребителя. Продължителността на проекта вече ще е 4 месеца - 03.01.2011 г. до 30.04.2011 г., а териториалния обхват - гр. Лясковец. Сумата финансирана от фонд „Социално подпомагане” е в размер на 5 138,94 лв. Сумата от 4674,00лв. са за осигуряване на храна за 82 дни на 30 потребители по 1,90 лв. на ден и 464,94 за други разходи /режийни/. Общината осигурява средства за работната заплата на едно лице наето по граждански договор и средства за ел. енергия, необходима за приготвяне на топлия обяд. Партньорите по проекта са: • Областен съвет на БЧК гр. В. Търново; • Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец. Областния Съвет на БКЧ гр. В. Търново осигурява посудата и безвъзмездно пакетирани хранителни продукти за приготвяне на топлия обяд на потребителите на социалната услуга. Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец участва в дейност „Популяризиране на проекта”, чрез провеждане на консултации на хората с увреждания и другите целеви групи обхванати от проекта, участва в изготвяне Правилника за дейността на Обществената трапезария, участват в популяризиране дейностите по проекта. Целевите групи, който ще бъдат обхванат по проекта отново ще са: • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП; • Лица с доказани липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; • Скитащи и бездомни деца и лица. Същите трябва да отговарят на условията на Правилника за дейността на Обществената трапезария.